عید مباهله Eid ul Mubahelah

برادران و خواهران گرامی سلام علیکم به مناسبت عید شریف مباهلـــه مجلس جشنی در مـــرکز اسلامی منچستـــر روز دوشنبه 26 آگوست 2019 توسطهیئت حیدریون برگزار می گردد. We celebratethe auspicious Anniversary of EIDUL-MUBAHELAH at Manchester IslamicCentre. The program will be held by Heydarioon. Monday 26th AUG 2019 7.30pm- 9.30