شهادت امام هادی علیه السلام Imam Hadi’s (as) Martyrdom

| به مناسبت سالروز شهادت جانسوز دهمین پیشوای معصوم علــی بن محمّـــــد حضرت امام هـادی (علیه السلام) مجلس بزرگداشتی در مـــرکز اسلامی منچستـــر توسط هیئت حیـــدریون برگزار می گردد. We commemorate the sad martyrdom anniversary of IMAM HADI (PBUH),at Manchester Islamic Centre. | Theprogram will be held by Heydarioon Manchester Islamic Centre5 Sidney Street(Off Oxford…