تاریخ امروز: 22/10/19

امساک : 06:20
صبح : 06:29
طلوع : 07:46
ظهر : 12:52
غروب : 18:00
مغرب : 18:19
نیمه شب : 01:02

پخش اذان