تاریخ امروز: 22/02/19

امساک : 05:45
صبح : 05:56
طلوع : 07:12
ظهر : 12:22
غروب : 17:31
مغرب : 17:51
نیمه شب : 00:32

پخش اذان