تاریخ امروز: 27/10/20

امساک : 05:29
صبح : 05:38
طلوع : 06:55
ظهر : 11:52
غروب : 16:49
مغرب : 17:09
نیمه شب : 12:02

پخش اذان