تاریخ امروز: 20/02/20

امساک : 05:49
صبح : 06:00
طلوع : 07:16
ظهر : 12:22
غروب : 17:27
مغرب : 17:47
نیمه شب : 00:32

پخش اذان