تاریخ امروز: 20/06/18

امساک : 02:01
صبح : 02:11
طلوع : 04:40
ظهر : 13:08
غروب : 21:39
مغرب : 22:00
نیمه شب : 01:19

پخش اذان